Chủ tịch Secoin Đinh Hồng Kỳ: Q.U.A.D trong sự thành công của một viên gạch bông