Những hình ảnh sôi động tại Thaifex 2023

9

https://www.youtube.com/watch?v=s0XgKLvlXno&t=102s