Phản hồi độc giả & “giải oan” cho đường tinh luyện