Recap Hội thảo: Ngành hàng tiêu dùng và phân phối: Xu hướng M&A & chiến lược kêu gọi đầu tư bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam