Tham vọng của Xiaomi, Oppo; cân bằng thực đơn kiểu Ajinomoto

44