Bộ Trưởng Lê Minh Hoan – Người yêu” của sách & nông dân