Thạc sĩ nông dân Nguyễn Thị Quỳnh Viên: Số hoá trong nông nghiệp để dạy cho rau “biết nói”

16